Wij gaan voor kwaliteit

Branchevereniging Integrale Kindzorg
De Groene Burcht is  aangesloten bij de brancheorganisatie BINKZ (www.binkz.nl). De brancheorganisatie is er voor organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland. BINKZ creëert randvoorwaarden voor aanbieders van intensieve kindzorg. De Groene Burcht voldoet aan de kwaliteitseisen van de brancheorganisatie. BINKZ zet zich de komende jaren vooral in voor het bevorderen van kwaliteit en de ontwikkeling van gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg, door een sterke positionering en profilering van de branche en het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten.
 
Het Medische kindzorgsysteem (MKS)
Dit is een systematiek voor het indiceren en organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis. In het MKS staan kind en gezin centraal. Lees op www.hetmedischekindzorgsysteem.nl over de laatste ontwikkelingen.
 
Verdrag inzake de rechten van het kind
Op De Groene Burcht hanteren we de visie Handvest Kind & Zorg. Zieke kinderen hebben recht op kindgerichte zorg wat zoveel betekent als gezinsgerichte- en ontwikkelingsgerichte zorg. Als kind heb je recht op de beste medische zorg. De handvesten zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) welke in 1989 is aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1995 van kracht is in Nederland. Dit handvest is door 7 partijen samengesteld. Als lid van BINKZ hanteren wij als uitgangspunt de visie zoals beschreven in het handvest kind & zorg. Wij staan achter de kinderstem en daarmee ook de rechten van het kind.
 
Certificering
Als verpleegkundig kinderdagverblijf voldoen we aan de eisen volgens de wet Toelating op de ZorgAanbieders (Wtza). Daarbij is Enver ISO gecertificeerd. Dit betekent concreet dat de Groene Burcht:

  • De zaken intern goed op orde heeft;
  • Ouders en kind principieel centraal stelt;
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Voor zowel de borging als voor de verbetering is een goed kwaliteitsmanagement systeem noodzakelijk. We hechten vooral waarde aan de medewerkers die de zorg verlenen, want deze mensen moeten de kwaliteit leveren.

Klanttevredenheidsonderzoek
Om het jaar voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen wij inzicht te krijgen naar de mate van tevredenheid over de verschillende aspecten van de zorg voor zieke kinderen. De algemene tevredenheid is hoog, wat tot uitdrukking komt in een gemiddeld totaalcijfer van 8.5. Deze waardering is een kroon op het werk, en daar mogen we trots op zijn.

Het volledige rapport van 2021 kunt u hier lezen:

Klanttevredenheidsonderzoek 2021 (PDF bestand)

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is een onafhankelijk en betrouwbare ervaringssite van de patiënten federatie. Hier kunnen ouders hun ervaringen en bevindingen doorgeven. Bent u benieuwd naar de ervaring van andere ouders? Of wilt u zelf een waardering op de website vermelden? Dat kan via onderstaande link.

Waardering zorgkaart Nederland

Klachten

Wanneer ouders problemen ervaren aangaande de zorg voor hun kind of algemene regels en werkwijzen die gelden binnen De Groene Burcht, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de persoon die het probleem aangaat. Indien ouders er niet uitkomen, kunnen zij zich wenden tot de manager van De Groene Burcht. Indien dit niet leidt tot een oplossing naar tevredenheid,  dan kunnen ouders een klacht indienen via de landelijke klachten commissie. De Groene Burcht is sinds 2017 aangesloten bij de Geschillencommissie zorg.

De Geschillencommissie zijn onafhankelijk, onpartijdig en beschikken over de juiste kennis en expertise van de sector. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Meer informatie is te vinden op

www.degeschillencommissiezorg.nl

Mantelzorg
Als uitgangspunt voor de zorg voor de kinderen is de samenwerking en het luisteren naar ouders essentieel in de zorg voor de kinderen. Ouders/ mantelzorgers kennen hun kind en weten hoe zij de zorg het best kunnen uitvoeren. Wij voeren de zorg zoveel mogelijk uit zoals het kind thuis gewend is.

Mantelzorgers beleid De Groene Burcht